Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Kαθηγήτρια (σε σύνταξη)
2310 996673 lialiou@past.auth.gr
π. Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας, Αναπληρωτής Καθηγητής
2310 996673 filiotis@past.auth.gr